Βενετικά στορ

                                                                                   Ondulette

                                                                                                  της Luxaflex

                                                                              

                                                                                    

 

Τα κυμματιστά βενετικά στόρ σε δύο τύπους:  Ocean  και  Dessert